پاورپوینت در رفتگي مادرزادي مفصل هيپ

پاورپوینت در رفتگي مادرزادي مفصل هيپ

پاورپوینت در رفتگي مادرزادي مفصل هيپ

پاورپوینت در رفتگي مادرزادي مفصل هيپ

 

 

24اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد 

 

در رفتگي مادرزادي مفصل هيپ

Developmental dysplasia of the hip (DDH)

  Or

 Congenital dislocated hip

سر فمور با حفره استابولوم ارتباط غیر طبیعی دارد .

—Incidence & Etiology: