پاورپوینت آنزیمهای میکروبی

پاورپوینت آنزیمهای میکروبی

پاورپوینت آنزیمهای میکروبی

پاورپوینت آنزیمهای میکروبی فرآیندها و فراورده های صنعتی

 

32اسلاید

آنزیمهای میکروبی

 

امروزه از میکروارگانیسمها برای تولید محصولات صنعتی مختلف استفاده می شود که از مهمترین آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد:


1- آنزیمها : لیپاز، پروتئاز، آمیلاز، پکتیناز و ...
2- اسیدهای آلی : اسید استیک، اسید بوتیریک، اسید سیتریک و ...
3- الکلها: اتانول، بوتانول، ایزوپروپانول و ...
4- حلالها: استن، 
5- اسیدهای آمینه: L-گلوتامیک اسید، L-لیزین، L-لیزین و ...
6- آنتی بیوتیکها: پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و ...
7- آلکالوئیدها: ارگوت،ارگوتامین، آگروکلاوین، اسید لیزرژیک و ...
8- استروئیدها: پردنیزولون، هیدروکورتیزون، 11-α – هیدروکسی پروژسترون و ...
9- پلی ساکاریدهای میکروبی: آلژینات، دکستران، گلیکان و ...
10- ...

علاوه بر این میکروارگانیسمها قادر به تولید محصولات زیست محیطی نیز هستند که کاربرد تجاری دارند و از مهمترین آنها به موارد زیر می توان اشاره نمود:

1- کودهای بیولوژیک: کود فسفاته، کود نیتروژنیک، کمپوست و ...
2- سموم و آفت کشهای بیولوژیک: 
3- سوختهای بیولوژیک: بیواتانول، بیوگاز، بیودیزل و ...
4- پلاستیکهای بیولوژیک: پلی هیدروکسی بوتیرات، پلی هیدروکسی پروپیونات و ...